AAkcept
potpis glavnog dužnika na licu mjenice kojim se prihvaćaju obveze sadržane u mjenici, a time se povećava njezina kvaliteta u odnosu na neakceptirane mjenice.

Amortizacija
je naknada utrošenog dijela stalnih sredstava.

Aprecijacija
proces povećanja vrijednosti valute s fluktuirajućim deviznim tečajem u odnosu na druge valute.

BBanka
financijska institucija koja klijentima nudi bogat raspon usluga od kojih je glavna vođenje tekućeg računa i obavljanje bezgotovinskog plaćanja.

Banka korespondent
banka koja drži depozite i pruža usluge drugoj banci na recipročnoj osnovi.

Bespovratna sredstva, potpore
bespovratna sredstva su jednokratne nepovratne novčane pomoći poslovnim subjektima (fizičke i pravne osobe koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost). Usmjerene su na određena specifična zemljopisna područja, djelatnosti i aktivnosti. Nositelji programa koji uključuju određeni oblik bespovratnih sredstava su različita ministarstva, jedinice lokalne samouprave i neke europske institucije (fondovi EU-a, EBRD).

Bilanca stanja
financijski dokument koji prikazuje stanje aktive (imovine) i pasive (izvora i obveza) na kraju godine, 31.12.

Bilanca uspjeha (Račun dobiti i gubitka)
financijski dokument koji prikazuje stanje prihoda i rashoda, te dobiti ili gubitka na dan 31.12.

Broj obrtaja zaliha u vremenu
odnos između troškova za prodane zalihe i prosječnog stanja zaliha.

Broker
posrednik u trgovini vrijednosnicama, valutama i robi između kupca i prodavatelja, trgovac na veliko koji organizira trgovinu, ali ne sudjeluje u njoj svojim sredstvima.

Bruto dobitak
razlika između prihoda od prodaje i troškova za prodano.

Bruto profitna marža
postotni odnos bruto dobitka prema prihodu.

Budžetiranje
proces planiranja kontrole performansi izraženih uglavnom u financijskim terminima.

CCesija
ugovor kojim vjerovnik (cedent-ustupatelj) prenosi svoje potraživanje dužnika (cesus) na novog vjerovnika (cesionara-primatelja). Cesijom se ne mijenja potraživanje, ono ostaje kakvo je i bilo prije cesije u svim svojim elementima, po obujmu i kvaliteti. Cesijom se mijenja samo jedan od subjekata potraživanja, iz pravnog odnosa izlazi bivši vjerovnik i u njega ulazi novi vjerovnik. Dakle, posljedica je cesije da dužnik duguje ono što je i kako dugovao, ali to sada duguje novom vjerovniku.

DDavatelj leasinga
vlasnik koji daje imovinu zakupcu, korisniku leasinga

Deprecijacija
proces sniženja tečaja jedne valute prema drugoj pod utjecajem tržišnih snaga.

Devalvacija
proces službenog jednokratnog sniženja tečaja jedne valute prema drugoj.

Deviza
strano sredstvo plaćanja. Obuhvaća vrijednosnice i potraživanja koja glase na stranu valutu te efektivni strani novac.

Devizni tečaj
cijena jedinice jedne valute relativno prema jedinici druge valute.

Dezinvestiranje
prodaja dijela poslovne imovine tvrtke ili cijele tvrtke.

Dijeljenje dionica
akcija kojom tvrtka povećava broj dionica u prometu kao na primjer davanje svakom dioničaru dvije nove dionice za jednu prije držanu dionicu kojom se udvostručuje broj dionica u prometu.

Dionica
vrijednosni papir koji služi kao isprava u vlasništvu nad dijelom poduzeća

Dioničko društvo
trgovačko društvo u kojemu dioničari sudjeluju u ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može imati i samo jednog dioničara; dioničari ne odgovaraju za obveze društva.

Direktna emisija
direktna prodaja neke emisije vrijednosnih papira financijskim institucijama bez supotpisivanja.

Diskontna obveznica
obveznica koja se prodaje uz diskont pri emisiji; obveznica čija je cijena niža od nominalne jer je kuponska stopa niža od tekuće tržišne stope.

Diversificirani portfelj
portfelj koji čini više vrsta imovine od kojih ni jedna ne čini velik vrijednosni udio portfelja; aproksimira ga tržišni indeks imovine.

Dobitak poslije oporezivanja
preostatak dobitka nakon odbitka poreza. Dobitak poslije oporezivanja uobičajeno se dijeli na dio za dividende ili isplate vlasnicima i na zadržani dobitak.

Dohodovna obveznica
obveznica kod koje plaćanje kamata ovisi o zaradi tvrtke.

Društvo s ograničenom odgovornošću
trgovačko društvo u koje jedna pravna ili fizička osoba ili više njih, ulažu temeljne uloge kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu.Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva svojom privatnom imovinom. Ovaj tip društva može osnovati i samo jedan osnivač.

Dugoročni kredit
kredit koji poduzeće uzima zbog financiranja dugoročnih poslovnih potreba kao što su investiranje u dugotrajnu imovinu, širenje poslovanja, financiranje izvoza, investicijski projekti. Dugoročni kredit se odobrava na više godina.

Dugoročne obveze
obveze koje se realiziraju u vremenu duljem od jedne godine.

Dugotrajna imovina
imovina čije je razdoblje realizacije, tj. prijenosa vrijednosti na nove proizvode u pravilu dulje od godinu dana.

EEfektivna godišnja stopa
godišnja kamatna stopa koja se stvarno zarađuje/plaća.

Ekonomija obujma
sniženje prosječnih troškova poslovanja s povećanjem obujma.

Emitirani kapital
dionice emitirane radi pribavljanja kapitala.

Eurodolar
dolar kojeg drži SAD nerezident, obično u obliku depozita, u banci izvan SAD ili stranom ogranku SAD banke.

Euroobveznica
emisija obveznica koja se prodaje izvan zemlje valute u kojoj se obveznica izdaje.

FFaktoring kompanije
kompanije koje financiraju tvrtke otkupom potraživanja od dužnika po diskontnoj cijeni.

Financijska poluga
podrazumijeva operativno poslovanje s posuđenim novcem.

Financijski leasing
Financijske leasing je leasing kojim se s predmetom najma većim dijelom prenose svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom koji se može ali i ne mora prenijeti na korisnika leasinga. Korisnik leasinga mora dati udio, a PDV koji plati može odbiti kao pretporez. Predmet leasinga se vodi u knjigama primatelja leasinga i tu se amortizira, a troškovi kamata su porezno priznati.

Financijski posrednik
institucija koja posreduje među krajnjim posudiocima i zajmodavcima izdavanjem vlastitih vrijednosnica i prenošenjem sredstava na krajnjeg posudioca.

Financijsko-poslovna infrastruktura u Republici Hrvatskoj
financijsko-poslovnu infrastrukturu u RH čine banke, leasing kuće, osiguravajuće kuće, burze, brokerske kuće, investicijski fondovi, vladine organizacije, nevladine organizacije, savjetnici, specijalizirane agencije itd.

Financiranje izvoza
financiranje izvoza je set kredita, usmjerenih na financiranje pripreme za izvoz, samog izvoza robe ili pak cijeli ciklus od pripreme izvoza do naplate potraživanja od prodaje u inozemstvu.

Financijska poluga
Financijska poluga, uporaba duga u financiranju poslovanja i ekspanziji poduzeća, povećavanje stupnja financiranja poduzeća zaduživanjem. Financijska poluga podrazumijeva ekonomiziranje fiksnih troškova poduzeća. Tu je bitan odnos godišnjih troškova kamata i tržišne vrijednosti postojećeg duga. Uporaba financijske poluge važna je za ostvarenje zadovoljavajućeg poslovnog rezultata, čime se udovoljava pravilu financijske poluge, a to znači da se isplati koristiti dug u poslovanju poduzeća, ako se ostvaruje veća stopa profitabilnosti od ponderirane kamatne stope po kojoj se plaćaju kamate na dug.

Forfeting
predstavlja instrument financiranja vanjske trgovine na srednji i dugi rok kojim izvoznik prodaje svoje potraživanje forfetaru bez prava regresa i pribavlja instrument osiguranja plaćanja.

Franšizing
(domaći ili međunarodni), vrsta licence u uslugama kojim tvrtka franšizor daje drugoj tvrtki ekskluzivno pravo trgovine, distribucije, upotrebe imena ili pravo poslovanja na određeni način uz obvezu plaćanja naknade.

GGarantni zajmovi
oni zajmovi za koje jamči banka, država ili garantna agencija.

Glavnica
iznos novca koji se mora otplatiti pri korištenju kredita ili emisije obveznica.

Gotovinski ekvivalenti
vrijednosnice koje se mogu brzo i lako konvertirati u gotovinu.

Gotovinski tijek iz poslovanja
gotovinski tijek koji proizlazi iz redovitog poslovanja, razlika između prihoda od prodaje i gotovinskih izdataka.

Grace period
(poček) - vrijeme u kojem poduzeće koje je uzelo kredit od financijske institucije plaća samo kamate na odobreni iznos sredstava. Kad prođe to razdoblje poduzeće otplatnim kvotama plaća dio glavnice i pripadajuće kamate.

HHAMAG
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo je posebna institucija koju je osnovala Republika Hrvatska: ta agencija trebala podupirati osnivanje i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj putem jamstvenih programa (drugim riječima, HAMAG jamči za poduzetnika koji nema sredstvo osiguranja, u određenom postotku, uz naknadu). HAMAG trenutno ima pet jamstvenih programa: poljoprivreda, područja posebne državne skrbi, rast i razvoj, novi poduzetnik i obrtni kapital.

HBOR
Hrvatska banaka za obnovu i razvoj ima ulogu razvojne i izvozne banke koja je osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva. HBOR provodi poslove kreditiranja na dva načina: posredovanjem poslovnih banaka i izravnim investiranjem. Poslovne aktivnosti HBOR-a sastoje se od programa kreditiranja (malog i srednjeg poduzetništva, razvitka gospodarskih djelatnosti, turizma, ulaganja u temeljni kapital i infrastrukturu), financiranje izvoza (priprema robe za izvoz, kreditiranje banaka/kupaca u inozemstvu, okvirne kreditne linije bankama inozemnih kupaca), osiguranje izvoza, ulaganja u lokalnu infrastrukturu, ulaganje u obnovljive izvore energije i sl.

Horizontalno spajanje
spajanje kompanija u istoj liniji poslovanja, kombinacija dviju tvrtki koje proizvode istu vrstu proizvoda ili usluga.

IIndeks profitabilnosti
odnos sadašnje vrijednosti neto novčanih tijekova i inicijalnog uloga.

Indeksirana obveznica
obveznica čija se kamatna plaćanja temelje na indeksu inflacije da bi se zaštitio vlasnik obveznice od inflacije.

Insolventan
nesolventan, stanje poslovne tvrtke u kojem su potraživanja kreditora manja od vrijednosti imovine odnosno kad je aktiva manja od pasive.

Intrerkalarne kamate
kamate koje se plaćaju na iznos zajma od trenutka kad kreditor doznači sredstava do trenutka početka otplate zajma.

Interna revizija
neobavezna preventivna revizija koja se poduzima u svrhu osiguranja da računovodstvena izvješća budu realna i točna, u svrhu zaštite resursa tvrtke od rasipanja, neadekvatne upotrebe i otuđenja, kao i za osiguranje provođenja politike tvrtke na svim razinama poduzeća. Kod nekih poduzeća, uglavnom većih, postoji odjel interne revizije, dok mala poduzeća internu reviziju naručuju od poduzeća koja pružaju tu uslugu.

Investicijski bankari
brokerske tvrtke ili institucije specijalizirane za prodaju novoemitiranih vrijednosnih papira, financijska institucija koja supotpisuje i distribuira vrijednosne papire.

Investicijska studija
dokument potreban za donošenje investicijske odluke: sadrži informacijsku osnovicu koja se odnosi na analizu tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske i organizacijske aspekte projekta te ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta. Donositelji financijskih odluka mogu tako korištenjem standardizirane metodologije analizirati usporedne potencijalne projekte i utvrditi koji je najefikasniji prema unaprijed određenim kriterijima.

Izdaci
smanjenja novčanih sredstava u blagajni i na računima u bankama.

Izrada proračuna gotovine
prognoza budućih gotovinskih tijekova tvrtke na mjesečnoj, kvartalnoj ili godišnjoj bazi.

Izravne strane investicije
kupnja fizičke imovine kao što su postrojenja, oprema i slično u stranoj zemlji kojom će upravljati roditeljska kompanija; suprotno od stranih portfolio investicija.

Izvanbilančno financiranje
financiranje kojim se imovina i obveze proizašle iz angažiranja te imovine ne pojavljuju u bilanci tvrtke.

Izvješće o novčanim tijekovima
sadrži informacije za menadžere, investitore i kreditore o priljevima i odljevima novca u obračunskom razdoblju kao i o rezultatu tog odnosa.

Izvorni rok dospijeća
broj godina do dospijeća u vrijeme emisije obveznice.

Izvršna cijena
cijena koja se mora platiti za dionicu pri realizaciji opcije poziva ili waranta.

JJavna ponuda
registrirana ili kotirana ponuda vrijednosnica javnosti.

Javno trgovačko društvo
trgovačko društvo u koje se udružuju dvije osobe (fizičke ili pravne) ili više njih zbog trajnog obavljanja djelatnosti u zajedničkoj tvrtki, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom.

Javno tržište vrijednosnih papira
javno tržište preko kojeg se obavlja kupoprodaja vrijednosnica.

KKapitalizacija
izvori dugoročnog financiranja poduzeća (dug, prioritetne dionice i dionička glavnica).

Kapital vlasnika ili vlastiti kapital
kapital vlasnika je zbroj temeljnog kapitala, premija na emitirane dionice, zadržanog dobitka i pričuva (rezervi). Kapital vlasnika ili vlastiti kapital je jednak neto (knjigovodstvenoj) vrijednosti trgovačkog društva.

Knjigovodstvena vrijednost dionice
računovodstvena vrijednost dionice jednaka je odnosu dioničke glavnice i broja dionica u prometu.

Knjigovodstvena vrijednost vrijednosnog papira
vrijednost prema kojoj se vrijednosni papir vodi u računovodstvu imaoca.

Kolateral
sekundarna ili podržavajuća vrijednosnica pri odobravanju zajma. Primjerice, kad banka odobri zajam na temelju hipoteke na imovinu kao glavne vrijednosnice i police životnog osiguranja posudioca kao kolaterala.

Konsolidirana bilanca
izvješće kojim se pozicija poslovne grupe pokazuje kao da se radi o jedinstvenom tijelu.

Kontroling
dio sustava menadžerske kontrole utemeljen na računovodstvu odgovornosti. Osnovna namjena kontrolinga kao funkcije je osiguranje da se rezultati poduzeća i njegovih dijelova ostvare unutar planiranih ili prihvatljivih granica.

Konvertibilna obveznica
obveznica izdana odredbom na temelju koje je imalac može zamijeniti za dionicu kompanije ili komitenta ili njezine roditeljske kompanije prema dogovorenoj cijeni unutar određenog razdoblja.

Konvertibilna valuta
valuta koja se može brzo konvertirati u ostale valute.

Konzorcij
udruženje kompanija u cilju provođenja određene aktivnosti. Obično se uspostavlja kada troškovi nekog pothvata nadmašuju sredstva bilo koje od kompanija.

Komanditno društvo
trgovačko društvo u koje se udružuju dvije osobe (fizičke ili pravne) ili više njih radi trajnog obavljanja djelatnosti u zajedničkoj tvrtki od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

Kratkoročni kredit
kredit koji poduzeće uzima zbog financiranja poslovnih operacija u različitim proizvodnim i prodajnim djelatnostima. Najčešći razlozi su otklanjanje problema nelikvidnosti, financiranje obrtnog kapitala, pokrivanje sezonskih potreba i sl. Kratkoročni krediti je onaj u kojem je rok povrata do godine dana.

Kreditni rejting
procjena kreditne sposobnosti osobe ili tvrtke.

Kumulativne dividende
odredba prema kojoj se prije isplate dividende na običnu dionicu moraju isplatiti sve neplaćene kumulativne dividende na prioritetne dionice.

LLeasing
Ugovorni odnos koji omogućava korisniku leasinga korištenje nekog dobra (predmeta leasinga) koji se nalazi u vlasništvu davatelja leasinga u zamjenu za ugovorena plaćanja u ratama. Korisnik sam bira predmet leasinga kod dobavljača i dogovara s njim sve elemente kupnje – davatelj leasinga nema nikakvu odgovornost za funkcionalnost predmeta leasinga.

LIBOR
kamatna stopa koju banke nude na londonskom eurodolarskom tržištu. Koristi se kao standard za velik dio međunarodnih zajmova i emisija s fluktuirajućim stopama.

Likvidacija
prodaja imovine tvrtke, bilo dobrovoljno, bilo u slučaju stečaja.

Likvidna sredstva
imovina tvrtke kao gotovina i unovčivi vrijednosni papiri koji se mogu konvertirati u gotovinu brzo i s malim ustupkom u cijeni imovine.

Likvidnost
sposobnost tvrtke da u roku podmiri sve svoje tekuće obveze.

Loša/nenaplativa potraživanja
iznos koji tvrtka potražuje, ali ga ne može naplatiti.

MMeđubankarske stope
stope po kojima banke međusobno polažu depozit.

Međunarodno financiranje
financiranje iz nedomaćih izvora. U užem smislu - uključuje financiranje na tržištima svjetskog ili regionalnog ranga, a u širem smislu i financiranje na tržištima drugih zemalja.

Menadžerska izvješća
posebna izvješća koja služe menadžerima, vlasnicima, direktorima za dobivanje informacija koje su im bitne za poslovanje poduzeća. Informacije koje se dobiju iz menadžerskih izvještaja sadrže usporedbu poslovanja s prošlim razdobljima, ali isto tako su i podloga za donošenje odluka u budućnosti. Forma tih izvješća nije propisana, nego je važna njihova svrha da na jednostavan i razumljiv način daju informacije o stanju u poduzeću, detektiraju probleme i daju prijedloge rješenja.

Moratorij
razdoblje od doznake sredstava do početka otplate zajma u kojem poduzeće ne plaća ni kamate ni glavnicu, a koristi zajam koji je dobilo. Banka može odobriti moratorij ili grace period ovisno o svojoj politici odobravanja kredita.

Multinacionalna kompanija
kompanija koja obavlja poslovanje u dvjema zemljama ili više njih.

NNeto imovina
ukupna imovina kompanije umanjena za njezine obveze. Neto imovina = imovina – obveze

Neto profitna marža
postotni odnos dobitka poslije oporezivanja prema prihodu. Taj dio prihoda, koji poprima karakter dobitka, poslije oporezivanja tvrtka može isplatiti vlasnicima ili dioničarima u cijelosti ili može jedan dio te svote zadržati u bilanci kao zadržani dobitak.

Novčana tržišta
financijska tržišta na kojima se kupuju i prodaju različite vrste kratkoročnih sigurnih dugovnih instrumenata, uključujući bankarske zajmove i komercijalne papire.

Novčani tijekovi
priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

OObrtna sredstva
kratkoročna novčana sredstva koja služe tvrtki ili poduzetniku za premošćivanje plaćanja kratkoročnih obveza.

Obveznica
vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje isplatiti određen iznos naznačen na obveznici u ugovorenom roku i uz određenu kamatnu stopu krajnjem imatelju obveznice.

Opcija
ugovor koji kupcu daje pravo da kupi - opcija poziva (call option) ili proda - opcija ponude (put option) proizvod, temeljni vrijednosni papir unutar specificiranog vremena ili na specificirani datum.

Operativni dobitak
dobije se kad se od bruto dobitka odbiju troškovi uprave i prodaje. Operativni dobitak pokazuje koristi od normalnih operacija. On u sebi sadrži rashode financiranja, što znači da pokazuje koliki bi bio dobitak kad rashoda financiranja ne bi bilo.

Operativni leasing
najam u kojem se s protekom ugovorenog razdoblja korištenja, sredstvo vraća najmodavcu koje vlasnički nikad nije ni bilo najmoprimčevo. Prednosti operativnog leasinga su to što nema početnog opterećenja PDV-om, PDV se plaća periodički na najamnine, bilanca poduzetnika nije opterećena zaduživanjem, jer se sredstvo vodi u knjigama zajmodavca.

Oportunitetni troškovi
usporedna mjera pokrića fiksnih troškova i ostvarenja eventualnog dobitka u slučaju alternativne mogućnosti zarade. Takvi se troškovi pojavljuju u terminima menadžerskog računovodstva, ali ne i u terminima financijskog računovodstva jer oni, s aspekta financijskog računovodstva, i nisu stvarni troškovi.

Otkup dionica
transakcija kojom tvrtka kupuje vlastite dionice, koje postaju trezorske dionice, smanjujući na taj način broj dionica u prometu, povećavajući EPS i, često, cijenu dionica.

PParalelni zajam
zajam kojim dvije kompanije iz različitih zemalja posuđuju valutu druge kompanije za određeno razdoblje i otplaćuju u valuti druge kompanije na dogovoreni datum.

Pasiva
izvori imovine izražene računovodstvenim jezikom: sastoji se od obveza i vlastitog kapitala.

Poček
vrijeme između puštanja zajma u optjecaj i prve otplate glavnice kod sindiciranog zajma.

Podružnica
poslovna jedinica u inozemstvu inkorporirana u zemlji domaćina.

Poduzetnički centar
institucija stručne i savjetodavne pomoći koja se osniva na području gradova i općina, da bi promicala poduzetništvo, davala informacije o mogućnostima ulaska u poduzetništvo, o poticajnim mjerama koje poduzetnici mogu koristiti, davala savjete za vođenje poslovanja, pomoć u pripremi poslovnih planova, organizirala seminare i druge oblike dopunskog obrazovanja poduzetnika te preuzimala dio stručnih poslova lokalne samouprave.

Poduzetničke zone
Pojedine općine i gradovi na teritoriju RH imaju status poduzetničke zone. Te su zone projekt Vlade RH kojemu je cilj ravnomjerniji razvoj, brži rast poduzetništva i povećanje zaposlenosti. Izravnim ulaganjem u poduzetničke zone stvaraju se uvjeti za uvođenje niza poticaja za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, prvenstveno se očituje u povoljnostima za poduzetnike pri gradnji poslovnog prostora, na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu.

Porez na dobit
porez koji plaćaju njegovi obveznici; dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Stopa poreza na dobit iznosi 20%. Obveznici poreza na dobit: trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident), porezni obveznik je i fizička osoba koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati osmrtnice porez na dobit umjesto poreza na dohodak, porezni obveznik je i poduzetnik, fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti: - ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000 kuna ili - ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000 kuna ili - ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000 kuna ili - ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.

Porez na dohodak
porez koji plaća fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Izvori dohotka mogu biti: dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i dr. dohodak. Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen je za osobni odbitak za rezidente. Postoje 4 stope, ovisno o visini dohotka: 15% se plaća na iznos od 38.400 kn godišnje (do 3.200 kn mjesečno), 25% se plaća na iznos između 38.400 kn i 96.000 kn (mjesečno između 3.200 kn i 8.000 kn), 35% se plaća na iznos između 96.000 kn i 268.000 kn (mjesečno 8.000 kn i 22.400 kn) i 45% na iznos iznad 268.000 kn (mjesečno iznad 22.400 kn).

Porez na promet nekretnina
porez koji se plaća na promet nekretnina (svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj). Porezni obveznik je stjecatelj nekretnine. Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Stopa kojom se oporezuje iznosi 5%. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih nekretnina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Posebna državna skrb
područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske.

Poslovni plan
pisani dokument u kojem poduzetnik sagledava najvažnije čimbenike poslovne ideje i projicira buduće poslovanje (projekcija prihoda, rashoda, dobiti, povrata od ulaganja, novog zapošljavanja). Svrha poslovnog plana je omogućavanje realnog prikaza poslovnog pothvata, očekivanih rezultatata tog pothvata. Kvalitetan poslovni plan učinkovita je pomoć u uspješnom vođenju posla, ali i temelj za provjeru i naknadnu promjenu planiranih veličina. Poslovni plan je temeljni dokument na osnovi kojega financijska institucija odobrava kredit za financiranje poslovnog pothvata.

Poslovno okružje
tržište i ekonomski, tehnološki, društveni, politički i etički čimbenici biznisa.

Povlaštene dionice
dionice koje imatelju daju neka povlaštena prava, na primjer: pravo prvenstva pri isplati dividende i isplati dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase i tome slično.

Pravo prvokupa
pravo običnih dioničara da kupe obične dionice ili vrijednosne papire konvertibilne u obične dionice u slučaju novih emisija dionica da bi zadržali isti udio u vlasništvu kompanije.

Premijska obveznica
obveznica čija je tržišna cijena veća od nominalne; posljedica je stanja u kojem je kuponska stopa veća od tekuće tržišne ili konvertibilnosti obveznice u dionice emitenta.

Press cliping
proces sustavnog prikupljanja informacija o određenoj tvrtki, koje se pojavljuju u određenim medijima, u određeno vrijeme.

Prihodi
svako primanje materijalnih i novčanih sredstava bez obzira na to radi li se o poslovnom procesu ili ne.

Profit
višak zarade iznad troškova.

Profitni centar
dio od ukupnog opsega odgovornosti za profit koji se realizira na dijelu poslovanja u sklopu aktivnosti određene organizacijske jedinice kojom rukovodi odgovorna osoba.

Prospektus
dokument s detaljima o emitentu i emisiji pri novoj emisiji vrijednosnih papira.

RRačunovodstvo poreza
uključuje porezne evidencije i proračune sukladne zakonu i pravilnicima o porezima, ali i planiranje poreza, odnosno planiranje aktivnosti tvrtke s ciljem postizanja optimalnog rezultata s obzirom na obveze prema porezu.

Rashodi
su svako trošenje materijalnih i novčanih sredstava bez obzira na to radi li se o poslovnom procesu ili ne.

Razvojne agencije
institucije kojima je cilj održivo povećanje standarda stanovnika određenog područja, prepoznavanjem lokalnih preduvjeta za ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost ekonomskih subjekata na tom području. U djelokrugu njihova rada je objedinjavanje i koordinacija aktivnosti na privlačenju izravnih stranih investicija, koordinacija i pomoć pri izradi aplikacija za dobivanje sredstava iz europskih fondova, čime se želi povećati izvoz, unaprijediti tehnologije, lokalni i regionalni razvoj, a sve to stvaranjem pozitivnog okruženja za ulagače.

Redovne dionice
vrijednosni papiri koji su dokaz o ulaganju sredstava u neku tvrtku. Imatelju daju pravo glasa u glavnoj skupštini dioničara, pravo na isplatu dijela dobitka društva i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Reputacija
opća procjena javnosti osobe ili institucije.

Reprogramiranje/refinanciranje
bankarska operacija koja uključuje zamjenu postojećih nepovoljnih uvjeta kreditiranja (rokova otplate, poček, kamatnu stopu) novim i povoljnijim uvjetima kreditiranja.

Revalvacija
službeno povećanje vrijednosti neke valute vezane za neku drugu valutu ili košaru valuta, u odnosu na druge valute.

Revolving kredit
formalna kreditna linija koju odobrava zajmovna institucija.

Rezervni kapacitet zaduživanja
sposobnost tvrtke da pribavi novac kad se pojave povoljne mogućnosti investiranja uz razumne troškove.

SSindicirani zajam
veliki zajam grupe banaka velikim međunarodnim tvrtkama ili vladama.

Slobodne zone
Dijelovi teritorija Republike Hrvatske, posebno ograđeni i označeni, na kojima se gospodarske aktivnosti obavljaju uz posebne uvjete. Razlozi za osnivanje slobodnih zona su poticanje ulaganja, zapošljavanje, uvođenje novih tehnologija i opreme, modernizacija i unapređenje poslovanja, industrijsko povezivanje i dr. Korisnici slobodnim zonama plaćaju porez na dobit u visini od 50% propisane stope.

Složena kamata
kamata zarađena na reinvestirane naplaćene kamate; metoda obračuna kamata kojom se akumulirane kamate periodično dodaju glavnici i tako nose kamatu.

Solventnost
je sposobnost tvrtke da u roku može podmiriti svoje dugoročne obveze.

Specijalna prava vučenja
svjetska rezervna valuta, sredstvo obračuna i plaćanja koju IMF definira kao košaru sastavljenu od pet valuta.

Strategijski poslovni plan
dugoročni plan koji daje temeljnu strategiju tvrtke za sljedećih 5-10 godina u globalnim terminima.

Strateško partnerstvo
oblik poslovne suradnje između dvaju ili više poslovnih subjekata kod kojih su dogovorom regulirana područja suradnje i oblici suradnje (to može biti neulazak jednog partnera na tržište drugog partnera i sl.).

Subvencionirani krediti
subvencionirani i poticani krediti su kreditne linije koje su namijenjene određenim ciljanim skupinama fizičkih i pravnih osoba, posebno važne za gospodarstvo, za koje su nositelji ovakvog kreditiranja ocijenili da im treba osigurati povoljnije uvjete financiranja. Subvencionirani krediti usmjereni su na poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i određenih specifičnih djelatnosti i područja (područja posebne državne skrbi i otoci). Nositelji subvencioniranih i poticanih kredita su različita ministarstva, HBOR, državni fondovi i jedinice lokalne samouprave. Krediti se najčešće realiziraju preko poslovnih banaka s kojima je potpisan ugovor o suradnji. Nositelji ili snose dio kamate (pa su kamate niže za krajnjeg korisnika) odobrenog kredita ili iz vlastitih sredstava odobravaju kredite ciljanim korisnicima.

ŠŠogun obveznice
obveznice denominirane u stranoj valuti koje japanske korporacije emitiraju u Japanu.

TTehnološki centri
potporne institucije poduzetništvu koje svojim djelovanjem stvaraju i jačaju polazište za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, pa i gospodarstva u cjelini, tako da centar obavlja važnu ulogu u lancu čija su polazna karika inovatori sa svojim idejama i rješenjima, a završna je karika proizvodnja, odnosno praktična primjena tih ideja i rješenja.

Tekuća dividenda
dividenda po dionici u posljednjem razdoblju. Kupac koji danas kupi dionicu dobit će dividendu za jedno razdoblje unaprijed.

Terminski tečaj
tečaj za transakcije čija se isporuka odgađa za budućnost.

Terminska transakcija
transakcija kojom se ugovorne strane dogovaraju o uvjetima trgovine koja će se realizirati u budućnosti.

Trošak emisije
trošak koji nastaje pri emisiji vrijednosnice.

Tržišna cijena dionice
cijena po kojoj se dionica prodaje na tržištu.

Tržišni nalog
nalog za trenutno izvršenje brokeru ili agentu kupnje ili prodaje po najboljoj mogućoj cijeni.

Tržišta financijske imovine
tržišta za financijsku imovinu: dionice, note, obveznice, hipoteke i ostala potraživanja na realnu imovinu.

Tržišta kapitala
financijska tržišta na kojima se kupuju ili prodaju instrumenti dugoročnog duga /ili vlasnički vrijednosni papiri ili potraživanja na te instrumente; tržište za srednjoročne i dugoročne instrumente, za razliku od novčanog tržišta za kratkoročno zaduženje.

UUtržive, unovčive vrijednosnice
vrijednosnice koje se mogu brzo i lako konvertirati u gotovinu.

VValutna izloženost
rizik da će vrijednost gotovinskih tijekova tvrtke pasti zbog promjene deviznog tečaja.

Visoko rizične obveznice
visokorizične obveznice koje su emitirale kompanije s niskim rejtingom ili bez rejtinga, ili su postale bezvrijedne nakon emisije.

WWarrant
opcija za kupnju dionice kompanije po specificiranoj cijeni tijekom utvrđenog razdoblja.

ZZadužnica
dugoročni dug koji nije osiguran hipotekom na specifičnu imovinu poduzeća.

Zalog potraživanja
financiranje zajmom na temelju zaloga potraživanja kod komercijalne banke, specijalizirane agencije ili velike industrijske financijske korporacije.

ŽŽupanijske komore
djeluju u sustavu Hrvatske gospodarske komore, ali na području pojedine županije. Cilj svake županijske komore je da uvažava specifičnosti i potrebe pojedinog područja i promiče uspješnost svojih članica, tako da ostvaruje primjerenu suradnju s gradskim i županijskim strukturama, komorama u inozemstvu, političkim strankama i raznim drugim udrugama.

Županijski ured za gospodarstvo
Županijsku ured za gospodarstvo u pojedinoj županiji obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripreme i ostvarivanje programa gospodarskog razvitka županije.

 

Ova web stranica ne odražava stav Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Sve informacije o bankama i drugim institucijama i njihovoj ponudi, kao i ostale informacije predstavljene na ovoj web stranici su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarijevanja informacija, web stranica finbiz.ba (u daljem tekstu: web stranica) ne odgovara za tačnost objavljenih informacija. Web strnica zadržava pravo da bez najave povremeno promjeni ili modifikuje pravila. O važnim promjenama i dopunama web stranice može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na web stranici. Korištenjem bilo kog sadržaja sa web stranice smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima. Web stranica sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje web stranice koristite na vlastitu odgovornost i web stranica se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Pristup web stranici i svim njenim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.